เรื่อง เพิ่มเติมกฎและข้อบังคับของบริษัทฯ ห้ามขายสินค้าตัดราคากันระหว่างสมาชิก และกำหนดมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรียน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนตัวแทนขาย บริษัท บาลานซ์ แบรนด์ จำกัด

1. บริษัท บาลานซ์ แบรนด์ จำกัด มีวัตถุประสงค์ชัดเจนที่จะไม่ให้ตัวแทนขายของบริษัทฯ ทำการขายสินค้าตัดราคาตัวแทนรายอื่นด้วยกันเอง เพื่อธำรงไว้ซึ่งจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯต่อไป บริษัท บาลานซ์ แบรนด์ จำกัด จึงขอออกประกาศห้ามตัวแทน มิให้ทำการขายสินค้าในราคาต่ำกว่าราคาที่บริษัทฯกำหนด ห้ามขายสินค้าในลักษณะที่เป็นการขายตัดราคากันเองระหว่างตัวแทน ตลอดจนห้ามขายสินค้าในราคาต่ำกว่า ราคาโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ที่บริษัทฯกำหนดขึ้น

2. เนื่องด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินมาตรการในการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัด ดังนั้น บริษัท บาลานซ์ แบรนด์ จำกัด และตัวแทนแต่ละราย จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายฉบับดังกล่าวด้วย ประกอบกับบริษัทฯและตัวแทนแต่ละราย จะมีข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในสายงานของตนเองอยู่ในความรับผิดชอบ ดังนั้นหากตัวแทนรายใดรายหนึ่งไปสมัครเป็นตัวแทนของบริษัทฯอื่นที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เหมือนหรือคล้ายกันกับ บริษัท บาลานซ์ แบรนด์ จำกัด แล้วตัวแทนดังกล่าวได้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อันมีลักษณะเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษัทฯจะมีความผิดตามกฎหมายดังกล่าวได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาพิพาทในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท บาลานซ์ แบรนด์ จำกัด จึงขอออกประกาศ ห้ามตัวแทนของบริษัทฯทุกราย กระทำการสมัครเป็นสมาชิก และ/หรือเป็นตัวแทนขาย ของบริษัท และ/หรือองค์กรการค้าอื่นใด ซึ่งประกอบกิจการในลักษณะ “ขายตรง” และ/หรือ “ตลาดแบบตรง” และ/หรือ “มีการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3. หากตัวแทนขายรายใดฝ่าฝืนประกาศ ข้อ 1. ถึง ข้อ 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการ ยกเลิกสมาชิกภาพของตัวแทนรายนั้นได้ทันที และบริษัทฯจะไม่ขายสินค้าให้แก่ตัวแทนรายดังกล่าวอย่างเด็ดขาด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ไว้ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563

สมัครตัวแทน Balance VIP วันนี้ เพียง 3,200 บาท เลือกสินค้าได้ 1 Set

กรอกให้ครบถ้วน เช่น บ้านเลขที่ แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
//
**แนบหลักฐานการเปิดบิล (Kasikorn Bank Balance Brand Co.,Ltd. No. 021-1-55992-6)